logo

IMG 6984 

          

   DORADZTWO ZAWODOWE. ZARZĄDZANIE PROCESEM ROZWOJU KARIERY ZAWODOWEJ

 POTRZEBA:

Rynek pracy zmienia się w coraz szybszym tempie, za czym nie zawsze nadążają jego uczestnicy oraz instytucje szkolące pracowników. Młodzi ludzie często nie wiedzą, jaki kierunek kształcenia wybrać, ani jaki zawód będzie zgodny zarówno z ich predyspozycjami, jak i wymaganiami rynku pracy. Podobnie doświadczeni pracownicy często stają przed koniecznością przekwalifikowania się. Podejmowanie takich decyzji w pojedynkę jest niezwykle trudne, w takiej sytuacji nieoceniona będzie pomoc wykwalifikowanego doradcy zawodowego (dwa semestry studiów podyplomowych)  i personalnego (trzeci semestr studiów podyplomowych).

 CEL:

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie studentom wiedzy stanowiącej rzetelną wiedzę oraz  umiejętności, by absolwenci:

 1. potrafili podjąć bądź kontynuować pracę w jednostkach organizacyjnych różnych szczebli lub organizacji zajmujących się pomocą w poszukiwaniu ścieżki rozwoju zawodowego wśród młodzieży i dorosłych;

 2. potrafili tworzyć wraz z klientami indywidualne plany działania dotyczące kariery, predyspozycji zawodowych, możliwości konkretnych osób, mocnych i słabych stron;

 3.  potrafili jako doradcy personalni towarzyszyć innym w ich rozwoju.

     W procesie studiów wykorzystujemy jak najwięcej: symulacji, warsztatów, gier, zadań, umiejętności (wynikających z osobistych doświadczeń) pamiętając, by były oparte na rzetelnej wiedzy dotyczącej przedmiotu studiów.

        Treści programowe są realizowane w oparciu o wybraną wiedzę z zakresu: teorii doradztwa zawodowego i personalnego, podstaw psychologicznych, socjologicznych, ekonomicznych oraz uwarunkowań prawnych rynku pracy, poruszone zostaną tematy związane wyborem zawodu, rozwojem, poszukiwaniem pracy, jej utrzymaniem, zmianą zawodu, otwieraniem
i prowadzeniem działalności gospodarczej tematy te zostaną omówione zarówno w odniesieniu do warunków w kraju, jak i rynku pracy UE. Treści programowe są zgodne z zgodne

z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U.Nr 164, poz. 1166), a także z wymogami kwalifikacyjnymi zawartymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku –

Dz. U. z 2008 roku, nr 69, poz. 415 ze zm.

 ADRESACI:

Adresatami studiów podyplomowych są absolwenci studiów wyższych, pragnący dobrze przygotować się do pracy w zawodzie doradcy zawodowego lub/i personalnego dla młodzieży oraz dorosłych. Absolwenci kierunku Doradztwo zawodowe i personalne mogą podjąć pracę
w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, Ochotniczych Hufcach Pracy, Urzędach Pracy, agencjach doradztwa zawodowego i personalnego.

Studia te skierowane są do osób, którym pomaganie innym jest bliskie, a przy tym chcieliby nabyć umiejętności psychospołeczne ułatwiające pomoc w wyborze ścieżki rozwoju zawodowego, w rozwoju kariery oraz zmianie zawodu.

 Warunkiem ukończenia studiów jest opanowanie materiału teoretycznego
i umiejętności praktycznych w stopniu pozwalającym na samodzielne prowadzenie doradztwa zawodowego i personalnego. Studia kończą się egzaminem końcowym na ocenę.

 Po zdaniu egzaminu końcowego będą wydane przez Nadbużańską Szkołę Wyższą świadectwa ukończenia studiów podyplomowych o specjalności

"Doradztwo zawodowe. Zarządzanie procesem rozwoju kariery zawodowej"

Po ukończeniu dwóch semestrów istnieje możliwość ukończenia trzeciego semestru i uzyskanie kolejnej specjalności: "Doradztwo personalne. Zarządzanie procesem rozwoju kariery zawodowej".

        A. Kryteria naboru kandydatów: ukończone studia wyższe, w miarę wolnych miejsc studenci ostatnich lat studiów (świadectwo ukończenia zostanie wydane po otrzymaniu dyplomu).

        B. Zasady naboru: nabór ciągły, decyduje kolejność zgłoszeń, edycje 12–16-osobowe.

        C. Czas trwania: studia dwusemestralne, 240 godz. zajęć, sesje raz w miesiącu: sobota, niedziela, dwa spotkania seminaryjne - piątek po południu.

        D. Wymagane dokumenty: zgłoszenie na studia, kwestionariusz osobowy, dyplom ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia: format legitymacyjny, kserokopia dowodu wpłaty (przed rozpoczęciem zajęć).

        E. Odpłatność: 4 400 PLN (jednorazowo) lub w 10 ratach po 460 PLN (dla nauczycieli istnieje możliwość refundacji poniesionych kosztów przez właściwe Kuratoria Oświaty).

 Informacje i zgłoszenia:  

telefonicznie: 22 121 11 50; e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zjazdy:

1. 26-27.10.2013

2. 23-24.11.2013

3. 7-8.12.2013

4. 11-12.01.2014

5. 15-16.02.2014

6.15-16.03.2014

7. 12-13.04.2014

8. 16-17-18.05.2014

9. 6-7-8.06.2014

10. czerwiec - obrony