logo

 

 

Dwusemestralne studia podyplomowe

                    „ZARZADZANIE KRYZYSEM I ROZWOJEM OSOBISTYM.SZKOŁA COACHÓW I TRENERÓW”

 

       Żadna organizacja czy  instytucja nie  jest w stanie przygotować się na każdą sytuację kryzysową.Można jednak tak  przygotować
 interwentów udzielających  pierwszej  pomocy  emocjonalnej, by potrafili zaoferować pomoc ofiarom każdego rodzaju kryzysu.
 
       Potrzeba
       Kryzys  jest  niezwykle  trudnym  doświadczeniem, które często przekracza możliwości samodzielnego poradzenia sobie jednostki.
Zwykle używane  wcześniej skutecznie metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach są niewystarczające do  poradzenia  sobie z nową
sytuacją. Jako  zjawisko  powszechne i dotykające wszystkich, posiada dające się opisać reguły i zasady.
 
       Jedną z ważniejszych informacji, która dotyczy sposobu przeżywania sytuacji nowych i nieprzewidywalnych przez człowieka  jest
 ta, że osoba w kryzysie  znajduje się w  mniejszym  lub  większym  chaosie poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym. To stanowi  
zagrożenie  dla  niej i jej otoczenia. Bardzo  ważnym działaniem w momencie przeżywania takiego  stanu  jest  udzielenie  szybkiej,
fachowej  pomocy - zabezpieczenia  medycznego (o ile jest to konieczne) i, przez analogię, zabezpieczenia psychologicznego - "założenia
 opatrunku emocjonalnego".

       Wprowadzenia do programu studiów coachingu jest wynikiem postulatów absolwentów dotychczasowych studiów o ich rozszerzenie
o naukę coachowania.
 
       Celem  studiów podyplomowych jest dostarczenie studentom wiedzy stanowiącej rzetelną podwalinę do uczenia się  
zaprogramowanych  umiejętności tak, by absolwenci:
 
       1. potrafili  podjąć  bądź  kontynuować pracę w jednostkach organizacyjnych rożnych szczebli lub organizacji, zajmujących  się
reakcją  na  zdarzenia  czy  sytuacje  kryzysowe, umieli  profesjonalnie  udzielić pierwszej pomocy w kryzysie emocjonalnym;
 
       2. mogli otrzymać licencję interwenta kryzysowego Polskiego Towarzystwa Pierwszej Pomocy Emocjonalnej II stop.
 
       3. potrafili uczyć udzielania pomocy w kryzysie emocjonalnym i po przeprowadzeniu superwizowanego, samodzielnego warsztatu  
mogli zostać trenerami licencjonowanymi przez  Polskie  Towarzystwo Pierwszej  Pomocy Emocjonalnej.
 
       4. potrafili jako coachowie towarzyszyć innym w ich rozwoju.
 
       Warunkiem skuteczności działań ludzi zajmujących się pomocą w sytuacjach krytycznych jest udzielenie jej w jak najkrótszym  
czasie  i jak najbardziej  kompetentnie - nie  ma  czasu na długie zastanawianie się  i konsultacje. Taki stan  rzeczy wskazuje,
że ratowników  trzeba  wyposażać nie tylko  w wiedzę dotyczącą zjawiska, ale przede wszystkim w umiejętności - tak aby były one jak
najbardziej "automatyczne".

      W procesie studiów wykorzystujemy jak najwięcej: symulacji, warsztatów, gier, zadań, umiejętności (wynikających z osobistych
doświadczeń), pamiętając  by były  oparte  na  rzetelnej  wiedzy  dotyczącej  przedmiotu studiów. Samych ratowników i interwentów,
którzy  podlegają nieustannie sytuacjom stresującym i kryzysowym wyposażamy  w umiejętności radzenia sobie z własnymi stanami
zagubienia i chaosu, wynikającymi z rodzaju wykonywanej pracy.

       Treści programowe są realizowane w oparciu o wybraną wiedzę z zakresu: teorii kryzysu - zarówno w skali makro, jak i  mikro,
psychologii (osobowości,  rozwojowej,  klinicznej,  społecznej),  psychopatologii, psychotraumatologii, socjologii, medycyny, podstaw
filozofii, pomocy  społecznej  oraz teorii i praktyki coachingu, tworząc poniższe bloki tematyczne:

       Kryzys - pojęcie, ,charakterystyka, objawy, konsekwencje  (PTSD). Diagnoza kryzysu - stopień nasilenia, poziom zagrożenia,
efiniowanie  problemu,  poziom  zagrożenia,  ocena  zasobów wewnętrznych i zewnętrznych, określenie stanu równowagi w obszarach
(emocjonalnym, poznawczym  i behawioralnym.

       Pierwsza pomoc w kryzysie emocjonalnym - cele, zasady, rozróżnienie od innych form  pomocy. Interwencja kryzysowa - modele
pomocy, procedura postępowania. Style interwencji  kryzysowych. Nawiązywanie i podtrzymywanie  kontaktu psychologicznego. Sztuka
porozumiewania się. Porozumienie bez przemocy.

Podstawy mediacji i negocjacji. Określanie i poszukiwanie rozwiązań problemów wynikających z kryzysu. Ośrodki wsparcia i pomocy.
Zarządzanie  zmianą. Psychologiczna  reakcja  na  zmianę i straty. Tendencje i myśli  samobójcze jako forma reakcji na kryzys. Kryzys
zbiorowy - wywieranie wpływu, motywowanie. Zarządzanie stresem, wypalenie zawodowe i metody zapobiegania. Seminarium dyplomowe -
sztuka prezentacji.

       Rodzaje i zakres  zastosowania  coachingu. Coaching  a inne  wsparcia. Trening a coaching. Teorie uczenia się. Metody  coachingu
 i elastyczność ich  doboru. Budowania  planu  coachingu, zawierania  kontraktu i prowadzenia  sesji coachingowej. Struktura procesu
coachingowego oraz sesji coachingowej. Obserwacja uczestnicząca jako forma coachingu. Zaawansowane techniki słuchania .
Dostosowanie języka coachingu do klienta . Sztuka zadawania pytań. Model udzielania informacji  zwrotnych. Influencja  w coachingu.
 Strategie  osiągania  celów. Teoria  zmiany. Rozwój  własnej praktyki coachingowej. Warsztat  pracy  coacha (np. koło sukcesu).
Rozwój osobisty coacha - wymagane  umiejętności. Praktyczne doskonalenie  umiejętności coachingowych z  zastosowaniem  superwizji.
Coaching - bariery, trudności, pułapki, etyka. Coaching w grupie i autocoching. Płeć biologiczna  i kulturowa  w coachingu. Studia
przypadków.
 
       Adresaci:
       Wszyscy,  którzy  w  swej  pracy  stykają  się  z  osobami  w kryzysie, np. nauczyciele, pedagodzy w szkołach, pracownicy  
i  kandydaci  do  pracy  w  służbach  szybkiego  reagowania np. policja, straż pożarna,  pracownicy służb więziennych i pogotowia
ratunkowego,  wojsko, obrona cywilna, członkowie  grup i sztabów kryzysowych. Ci, którym  pomaganie innym osobom jest bliskie a przy
tym chcieliby nabyć umiejętności psychospołeczne ułatwiające kontakt z otaczającą rzeczywistością. Także i ci, którzy pragną innym
pomagać w ich rozwoju.

       Warunkiem ukończenia studiów
       jest opanowanie  materiału  teoretycznego  i  umiejętności  praktycznych w stopniu pozwalającym na samodzielne Interwencje  
Kryzysowe  oraz nauczanie postępowania  w sytuacjach kryzysowych. Studia kończą się egzaminem końcowym na ocenę. Egzaminem  w  
tym  rozumieniu  może  być prezentacja projektu zastosowania w swojej pracy zawodowej udzielania pierwszej pomocy w kryzysie
emocjonalnym,  udzielanie takiej pomocy czy prezentacja  nagrania video, przedstawiającego jedno z wyżej wymienionych bądź
prezentacja innej umiejętności objętej programem studiów, jak na przykład zarządzenie zmianą.
       Egzamin na tych studiach daje świadectwo umiejętności w większym stopniu niż wiedzy.

 Po zdaniu egzaminu końcowego będą wydane przez Nadbużańską Szkołę Wyższą świadectwa ukończenia studiów podyplomowych o specjalności
                  "ZARZĄDZANIE KRYZYSEM I ROZWOJEM OSOBISTYM. SZKOŁA COACHÓW I TRENERÓW".

       A. Kryteria naboru kandydatów: ukończone studia wyższe, w miarę wolnych miejsc studenci  ostatnich lat studiów (świadectwo
ukończenia  zostanie  wydane po otrzymaniu dyplomu).

       B. Zasady naboru: nabór ciągły, decyduje kolejność zgłoszeń, edycje 15 - 18-osobowe.
 
       C. Czas trwania: studia dwusemestralne, 240 godz. zajęć, 6 godzin seminarium dyplomowego, 12 godz. superwizji, 40  godzin
 treningu rozwoju osobistego, sesje raz w miesiącu: sobota,  niedziela,  przewidywany  termin  rozpoczęcia X edycji: 12. październik
2013 r (zakończenie w czerwcu 2014 r.)
 
       D. Wymagane dokumenty: zgłoszenie na studia (www.ptppe.pl/podyplomowe/dziesiataedycja/X edycja zgloszenie.doc) kwestionariusz osobowy, dyplom ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia: format legitymacyjny, kserokopia dowodu wpłaty (przed rozpoczęciem zajęć).
   
       E. Odpłatność: zostanie  ustalona  przed rozpoczęciem kolejnej edycji w oparciu o kształtujące się koszty (w X edycji po  
2050   PLN za semestr lub  4000 jednorazowo lub w 10 ratach po 440 PLN) dla nauczycieli istnieje  możliwość refundacji poniesionych
kosztów przez właściwe Kuratoria Oświaty.

       Zjazdy:
                                        2. 16-17 listopad 2013

                                        3. 14-15 grudzień 2013
 
                                        4. 18-19 styczeń 2014

                                        5. 8-9 luty 2014
 
                                        6. 22-23 marzec 2014

                                        7. 5-6 kwiecień 2014

                                        8. 26-27 kwiecień 2014

                                        9. 10-11 maj 2014

                                       10. 24-25 maj 2014

                                        egzamin dyplomowy  21 czerwca 2014 roku


 
                                         zgłoszenie na studia